Świadomość braku poważniejszych sukcesów dydaktycznych z pewnością nie ułatwia im pracy.Na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych możemy się także pokusić o ustalenie hierarchii trudności z ja­kimi spotyka się współczesna szkoła polska na polu nauczania dziejów najnowszych. Obok przeszkód wyżej sygnalizowanych,nauczyciele dostrzegają również inne, często z pozoru odległe od codziennej praktyki szkolnej. Najwyższe miejsce wśród spotyka­nych utrudnień zajął zdecydowanie brak dobrych podręczników (49%). W dalszej kolejności wymieniano brak zaufania uczniów do historii szkolnej (38,5%), niedostateczne przygotowanie nauczy­cieli (31,5%), krytyczne uwagi rodziców (28,5%), złe programy (16%), oddziaływanie tzw. literatury drugiego obiegu (15,5%), działalność Kościoła (15%) i inne przyczyny (3%).Przeprowadzony wśród nauczycieli sondaż, ukazuje w dużej mierze skalę i „głębokość” problemów, wiążących się z naucza­niem historii najnowszej we współczesnej szkole polskiej. Nie jest to obraz optymistyczny. Pomimo uświadamianych sobie przez autorów konsekwencji, wynikających z braku reprezenta­tywności badanej grupy, zebrany materiał upoważnia do wyciąg­nięcia niektórych wniosków i postawienia dalszych pytań ba­dawczych.Większość nauczycieli, jak już wspomnieliśmy, wyraziła głę­bokie przeświadczenie o konieczności nauczania historii najnow­szej. Otwarta pozostaje natomiast kwestia, jakie warunki należy spełnić, aby działania dydaktyczne były skuteczne pod możliwie każdym względem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *