Ze względu na wiek wśród ankietowanych wystąpiło dość duże zróżnicowanie. Najmniej — bo ok. 16% badanych — było w wieku powyżej 40 lat, zaś najwięcej mieściło się w przedziale wiekowym między 26 a 40 rokiem życia (48%). W zasadzie nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy ankietowanymi pochodzą­cymi z różnych województw. Średnia wieku w katowickiem za­warła się w przedziale 32 a 38 rokiem życia, w grupie krakow­skiej — 31 a 37 rokiem. Młodsza nieznacznie była grupa krakow­ska, co uwidocznione było 11%* różnicą występującą wśród naj­młodszych nauczycieli (do lat 25). Tak więc i pod tym względem grupy wojewódzkie wykazywały duże podobieństwo.Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania to respondenci w ok. 50°/o pochodzili ze wsi, następne 33% zamieszkiwało duże aglomera­cje miejskie, pozostali mieszkali w tzw. małych miastach. Ten rozkład był odzwierciedleniem struktury zamieszkania obszaru objętego badaniami, gdzie wieś i duże miasta są zbiorowiskami skupiającymi większość mieszkańców.Analizując z kolei miejsce zatrudnienia zauważamy, że więk­szość respondentów pracowała w szkołach podstawowych. Nie wystąpiła tu jednak zbyt duża różnica, co przy obecnym rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego było zjawiskiem naturalnym. Wykształceniem wyższym legitymowało się 54% badanych nau­czycieli, z tego ok. 13% uczyło w szkołach podstawowych. Pozo­stali posiadający wykształcenie średnie i półwyższe, byli przeważ­nie studentami (ok. 40% badanych), przy czym więcej studiujących wystąpiło w grupie krakowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *