NAJCZĘSTSZE ODPOWIEDZI

beit

Odpowiadający najczęściej pisali o okresie historii współczesnej (40%) z tego głównie wy­mieniano czasy przypadające na okres kształtowania się władzy ludowej w Polsce, też wyszczególniano okres okupacji hitlerow­skiej w Polsce i czasy II wojny światowej. W mniejszym stopniu pisano o trudnościach związanych z realizacją okresu zawartego^ w latach 1948 – 1986. Sygnalizowało to 24% ankietowanych, wy­mieniając tu najczęściej wydarzenia węgierskie 1956 roku i „pol­ski październik”. W małym stopniu wystąpiły uzasadnienia. Ograniczano się jedynie do lakonicznych stwierdzeń: „mało da­nych”, „brak wiadomości podręcznikowych”, „zła interpretacja wydarzeń przez środki masowego przekazu”, „kłamliwa interpre­tacja wydarzeń tego okresu w prasie i literaturze”.Na pytanie „Co należy zmienić w obowiązujących obecnie- programach szkolnych?” jeszcze większy niż poprzednio pro­cent badanych nie udzielił żadnej odpowiedzi (40%). Tutaj jak- i w poprzednim pytaniu zdecydowanie przeważali odpowiadający nauczyciele z grupy katowickiej. Konsekwentnie opowiadali się za ich przekształceniem w programy ramowe (35% badanych). Pisano i odwrotnie — o ich uszczegółowieniu (23% badanych). O   ile za ramowym programem optowali znowu przeważnie nau­czyciele z wyższym wykształceniem, legitymujący się co najmniej,. 6-letnim stażem w zawodzie, to na temat ich uszczegółowienia pisali głównie nauczyciele młodzi, nie posiadający wyższego wy­kształcenia, aktualnie studiujący. Rozkład ten pokrywałby się z występującą już wcześniej podobną tendencją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *