NAJCZĘSTSZE ODPOWIEDZI

1

 

Odpowiadający najczęściej pisali o okresie historii współczesnej (40%) z tego głównie wy­mieniano czasy przypadające na okres kształtowania się władzy ludowej w Polsce, też wyszczególniano okres okupacji hitlerow­skiej w Polsce i czasy II wojny światowej. W mniejszym stopniu pisano o trudnościach związanych z realizacją okresu zawartego^ w latach 1948 – 1986. Sygnalizowało to 24% ankietowanych, wy­mieniając tu najczęściej wydarzenia węgierskie 1956 roku i „pol­ski październik”. W małym stopniu wystąpiły uzasadnienia. Ograniczano się jedynie do lakonicznych stwierdzeń: „mało da­nych”, „brak wiadomości podręcznikowych”, „zła interpretacja wydarzeń przez środki masowego przekazu”, „kłamliwa interpre­tacja wydarzeń tego okresu w prasie i literaturze”.Na pytanie „Co należy zmienić w obowiązujących obecnie- programach szkolnych?” jeszcze większy niż poprzednio pro­cent badanych nie udzielił żadnej odpowiedzi (40%). Tutaj jak- i w poprzednim pytaniu zdecydowanie przeważali odpowiadający nauczyciele z grupy katowickiej. Konsekwentnie opowiadali się za ich przekształceniem w programy ramowe (35% badanych). Pisano i odwrotnie — o ich uszczegółowieniu (23% badanych). O   ile za ramowym programem optowali znowu przeważnie nau­czyciele z wyższym wykształceniem, legitymujący się co najmniej,. 6-letnim stażem w zawodzie, to na temat ich uszczegółowienia pisali głównie nauczyciele młodzi, nie posiadający wyższego wy­kształcenia, aktualnie studiujący. Rozkład ten pokrywałby się z występującą już wcześniej podobną tendencją.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!