Szerokie i wieloaspektowe studia nad tym problemem podjęto w Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauk Politycz­nych w Warszawie. Sondaż opinii nauczycieli miał być jedną z form badania tego zagadnienia. Do prowadzenia sondażu użyto ankiety opracowanej przez prof. dr hab. Jerzego Matemickiego. Narzędzie to wystandaryzowano i wcześniej wypróbowano w po­dobnych badaniach prowadzonych na terenie województw: biało­stockiego, kieleckiego i lubelskiego. (Wyniki prezentowane są w niniejszym opracowaniu). Tak więc cała sfera działań metodo- logiczno-przygotowawczych została już zrobiona. Badającemu po­została kwestia wyboru nauczycieli do badań. Dokonano tego w sposób celowo-losowy, przyjmując obszar województw: kato­wickiego i krakowskiego jako teren prowadzenia sondażu. Są­siedztwo tych województw, jak też podobna struktura aglome- racyjna pozwalają często obszar ten traktować w badaniach pe- dagogiczno-dydaktycznych jako tzw. makroregion miejski Polski południowej.Początkowo próby kolportażu ankiety wraz z instrukcją jej wypełniania spełzły na niczym. Z setki wysłanych arkuszy po­wróciły cztery. Zatem postanowiono prowadzić badania wśród nauczycieli zgromadzonych na konferencjach instruktażowo-me- todycznych; słuchaczy studiów zaocznych i podyplomowych prze­bywających na sesjach w uczelni oraz docierać do poszczegól­nych osób osobiście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *