Zbyt niski procent nauczycieli szkół podstawowych posiadających wyższe wykształcenie nie był zapewne pełnym odbiciem rzeczywistości szkolnej. Charakter pro­wadzonych badań — które prowadzono też wśród studentów stu­diów zaocznych, zdeterminował tę wielkość w badanej populacji. Nauczyciele z wyższym wykształceniem kończyli głównie Wyż­sze Szkoły Pedagogiczne: w Krakowie i Katowicach (65%), po­zostali Uniwersytet Śląski (20%) i Uniwersytet Jagielloński (15%). Z grupy nauczycieli aktualnie studiujących większość studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, można więc twier­dzić, że badana populacja w zdecydowanej większości związana była z tym typem szkoły wyższej. Nie stwierdzono też by ankie­towani byli absolwentami studiów niehistorycznych.Jedną z następnych cech charakteryzujących naszą populację był staż pracy jakim legitymowali się badani. Odrzucając dwie skrajne wartości: 14% do 2 lat i 15% ponad 20 lat, rozkład był tu dość równomierny, utrzymujący się w graniach 20 – 30%. Trudno też stwierdzić czy badani stanowili mniej czy bardziej doświadczoną grupę. Myślę, że pod tym względem byli prze­ciętni.Chociaż ankietowanie prowadzono wśród nauczycieli-history- ków, z wypowiedzi badanych dowiadujemy się, że oprócz historii uczyli oni też innych przedmiotów. Połączenia te przede wszyst­kim występowały na linii pokrewnej historii wiedzy o społeczeń­stwie (24% ankietowanych), czy propedeutyki nauki o społeczeń­stwie (21% ankietowanych). Rzadziej wymieniano inne przedmio­ty (17% ankietowanych), przy czym dotyczyło to głównie nauczy­cieli o małym stażu zawodowym, uczących w szkołach podsta­wowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *