This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Modny vans online, czyli o butach ponadczasowych

images (1)

Vans to marka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Sygnowane nią obuwie było popularne w poprzednim pokoleniu, jest popularne dziś i nie zmieni się to prawdopodobnie w przyszłości. Gdzie tkwi tajemnica sukcesu? Użytkownicy mówią wprost: w połączeniu jakości wykonania i designu czerpiącego z amerykańskiej kultury hip-hopowej.

Każdy modny vans online to precyzja i wykonanie z dokładnością do najmniejszego szczegółu. Buty te nadają się zarówno do codziennego użytkowania, jak i do sportów ekstremalnych – takich jak np. jeżdżenie na deskorolce czy wyczynowa jazda na rowerze (swoją drogą, to właśnie pod tym kątem wyprodukowano pierwsze modele). Producenci wychodzą też na przeciw swoim klientom, wypuszczając serie związane z aktualnymi trendami – jak np. serie związane z Gwiezdnymi Wojnami podczas kinowych premier kolejnych części. Zdaniem wielu specjalistów, Vans jest jedną z najważniejszych marek obuwniczych na świecie i – patrząc na sposób jej funkcjonowania, jakość produktów itd. – trudno temu zaprzeczyć.

Modny vans online – nie tylko dla sportowców

images

Vansy kojarzą się raczej z obuwiem sportowym – w końcu pierwsze modele wyprodukowano dla deskorolkarzy, rowerzystów czy surferów. Przez te pięćdziesiąt lat historii marka poszerzyła jednak swój profil, docierając obecnie do zdecydowanie szerszego grona – zarówno sportowców, jak i młodzieży, zarówno osób młodych, jak i starszych, itd.

Najważniejsze zalety, którymi charakteryzuje się każdy modny vans online, to unikatowe połączenie starannego wykonania z dokładnością do najmniejszego szczegółu, komfortu chodzenia w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach (patrz powyższe przeznaczenie vansów do sportów ekstremalnych!) oraz nowoczesny, stylowy wygląd, inspirowany kulturą tworzoną przez amerykańskich raperów. Co ciekawe, wraz z upływem lat i poszerzaniem oferty producenci zadbali również o użytkowników ceniących elegancję, tworząc linię nadającą się do bardziej formalnych spotkań. Nie można tu też nie wspomnieć o seriach okazyjnych, wpisujących się w aktualne trendy – jak np. serie nawiązujące do najsłynniejszych zespołów muzycznych czy filmów.

NAJCZĘSTSZE ODPOWIEDZI

1

 

Odpowiadający najczęściej pisali o okresie historii współczesnej (40%) z tego głównie wy­mieniano czasy przypadające na okres kształtowania się władzy ludowej w Polsce, też wyszczególniano okres okupacji hitlerow­skiej w Polsce i czasy II wojny światowej. W mniejszym stopniu pisano o trudnościach związanych z realizacją okresu zawartego^ w latach 1948 – 1986. Sygnalizowało to 24% ankietowanych, wy­mieniając tu najczęściej wydarzenia węgierskie 1956 roku i „pol­ski październik”. W małym stopniu wystąpiły uzasadnienia. Ograniczano się jedynie do lakonicznych stwierdzeń: „mało da­nych”, „brak wiadomości podręcznikowych”, „zła interpretacja wydarzeń przez środki masowego przekazu”, „kłamliwa interpre­tacja wydarzeń tego okresu w prasie i literaturze”.Na pytanie „Co należy zmienić w obowiązujących obecnie- programach szkolnych?” jeszcze większy niż poprzednio pro­cent badanych nie udzielił żadnej odpowiedzi (40%). Tutaj jak- i w poprzednim pytaniu zdecydowanie przeważali odpowiadający nauczyciele z grupy katowickiej. Konsekwentnie opowiadali się za ich przekształceniem w programy ramowe (35% badanych). Pisano i odwrotnie — o ich uszczegółowieniu (23% badanych). O   ile za ramowym programem optowali znowu przeważnie nau­czyciele z wyższym wykształceniem, legitymujący się co najmniej,. 6-letnim stażem w zawodzie, to na temat ich uszczegółowienia pisali głównie nauczyciele młodzi, nie posiadający wyższego wy­kształcenia, aktualnie studiujący. Rozkład ten pokrywałby się z występującą już wcześniej podobną tendencją.

POZOSTAŁE OPINIE

1

Pozostali wyrazili swe opinie negatywne lub wcale nie odpowiadali na to pytanie. W podkreśleniach zaobserwować można ostrożność wy­powiedzi, jak też sygnalizowane są spore trudności. Problem ten dla całej populacji badanych nauczycieli rysował się podobnie.O   trudnościach pisali zarówno nauczyciele doświadczeni z wyż­szym wykształceniem jak i ci, którzy rozpoczynali swą pracę za­wodową i studia historyczne.Jakie zatem powinny być programy szkolne do nauczania hi­storii najnowszej. Połowa respondentów wypowiadała się za ich ramowym charakterem (39% — raczej ramowe, 11% zdecydo­wanie ramowe), co świadczyć może o szeroko funkcjonującej ten­dencji dowolniejszego doboru treści przy realizacji programu nau­czania, co obecnie nie jest raczej domeną naszej praktyki szkol­nej. O taki program częściej dopominają się nauczyciele z wyż­szym wykształceniem, zaś o programy szczegółowe proszą głów­nie młodzi, aktualnie studiujący.Dwa następne pytania ankiety, dotyczące realizacji szkolnego programu nauczania historii najnowszej, należały do pytań otwartych o charakterze opisowym. Przy udzielanych na nie od­powiedziach zauważalny był mały procent zainteresowania res­pondentów. Znowu pojawiło się dużo ankiet, w których wystą­pił brak odpowiedzi. W przypadku pytania „Które działy progra­mu sprawiają Panu(i) najwięcej kłopotów? Dlaczego?” nie udzie­liło żadnej odpowiedzi 33% badanych.