Tag Archives: cv na zamówienie

NAUCZYCIELE KRAKOWSCY I KATOWICCY O NAUCZANIU HISTORII NAJNOWSZEJ

15

Szerokie i wieloaspektowe studia nad tym problemem podjęto w Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauk Politycz­nych w Warszawie. Sondaż opinii nauczycieli miał być jedną z form badania tego zagadnienia. Do prowadzenia sondażu użyto ankiety opracowanej przez prof. dr hab. Jerzego Matemickiego. Narzędzie to wystandaryzowano i wcześniej wypróbowano w po­dobnych badaniach prowadzonych na terenie województw: biało­stockiego, kieleckiego i lubelskiego. (Wyniki prezentowane są w niniejszym opracowaniu). Tak więc cała sfera działań metodo- logiczno-przygotowawczych została już zrobiona. Badającemu po­została kwestia wyboru nauczycieli do badań. Dokonano tego w sposób celowo-losowy, przyjmując obszar województw: kato­wickiego i krakowskiego jako teren prowadzenia sondażu. Są­siedztwo tych województw, jak też podobna struktura aglome- racyjna pozwalają często obszar ten traktować w badaniach pe- dagogiczno-dydaktycznych jako tzw. makroregion miejski Polski południowej.Początkowo próby kolportażu ankiety wraz z instrukcją jej wypełniania spełzły na niczym. Z setki wysłanych arkuszy po­wróciły cztery. Zatem postanowiono prowadzić badania wśród nauczycieli zgromadzonych na konferencjach instruktażowo-me- todycznych; słuchaczy studiów zaocznych i podyplomowych prze­bywających na sesjach w uczelni oraz docierać do poszczegól­nych osób osobiście.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!