Tag Archives: Dom pomocy społecznej

POZYTYWY PROGRAMU

5

Zważywszy na fakt, że wszyscy badani to nauczyciele, trudno jednoznacznie wy­jaśnić stanowisko negatywne lub niezdecydowane, prezentowane u ok. 43% respondentów. Być może spowodowane było to wie­loma trudnościami, występującymi przy nauczaniu historii naj­nowszej w szkole, które szeroko sygnalizowano w odpowie­dziach na następne pytania ankiety. Program szkolny dziejów najnowszych oceniany był przez większość respondentów pozytywnie, choć 20% nie udzieliło na ten temat żadnej odpowiedzi, a następnych 26% badanych wy­raziło o nim swą negatywną opinię. Wystąpiła tutaj podobna pro­porcja, jak w przypadku poprzedniego pytania. Ponadto pojawiają się sporadycznie przy odpowiedziach sądy uzasadniające. Niektóre powtarzające się miały następujący sens wypowiedzi. Program jest zły — bo nie pozostawia wiele swobody, bo jest mało kon­kretny, bo jest selektywny i pomija wiele istotnych wydarzeń. O  pozytywach programu respondenci pisali, że jest on elastyczny, szczegółowy, że porusza najbardziej istotne momenty w dziejach współczesnych, daje nauczycielowi duże możliwości do prezento­wania własnej inwencji. Te nieliczne wypowiedzi dowodzą róż­nego rozumienia przez ankietowanych istoty programu, jego roli i zadań. Stawiają też znaki zapytania, co do faktu przemyślenia do końca myśli wypowiadanych przez respondentów. Na pytanie „Czy przy obecnie obowiązującym programie moż­na dobrze uczyć historii najnowszej?” zdecydowanie tak odpo­wiedziało tylko 14% badanych, raczej tak podkreślało już 23%, zaś że jest to bardzo trudne pisało 21% ankietowanych.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!