Tag Archives: indywidualny kurs angielskiego

NA MARGINESIE

16

Na marginesie powyższych poczynań badawczych należałoby zwrócić uwagę na ogólnie panującą niechęć poddawania się son­dażowi. Mimo że ankieta miała charakter anonimowy, nauczy­ciele niezbyt chętnie chcieli ją wypełniać, tłumacząc się zwykle brakiem czasu. Egzemplarze wzięte do wypełnienia w domu z re­guły nie powracały już do badającego. Być może, że zjawisko to spowodowane było częstym absorbowaniem uczących tego rodzaju prośbami i poleceniami jak też ich dużym obciążeniem dydak­tyczno-wychowawczym. Myślę, że zjawisko to jest bardziej zło­żone i wymaga osobnych badań.W związku z powyższym w organizowanym sondażu pojawiła się tendencja, która pozwoliła na większą obiektywizację prowa­dzonych badań. Nauczyciele poddawani niezapowiedzianemu ankietowaniu, przebywający na jednej sali, odpowiadali zwykle to, co aktualnie wiedzieli i sądzili na dany temat, z niczego nie korzystając i niczym się nie sugerując. Odpowiedzi ich mogły być jednak mało przemyślane, mniej precyzyjne i to też należy mieć na uwadze przy formułowaniu wniosków.Ostatecznie w okresie od lipca do grudnia 1986 r. zebrano ankiety od 174 nauczycieli, z tego 123 uczyło w województwie krakowskim, pozostali — 51 — w katowickim. Szczegółową sta­tystykę badanej populacji zawiera tabela 1. Zdecydowaną więk­szość ankietowanych stanowiły kobiety. Szczególnie w grupie katowickiej różnica ta była znacząca, co zresztą jest zrozumiałe ze względu na charakter zatrudnienia występujący na tym obsza­rze. Przewaga kobiet w badanej populacji była odzwierciedle­niem rzeczywistości panującej w całym naszym szkolnictwie, gdzie feminizacja zawodu nauczycielskiego jest nadal dominują­cym zjawiskiem. Można więc stwierdzić, że badana grupa pod tym względem była reprezentatywna.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!