Tag Archives: Legitymacja studencka naklejka ELS Łódź

POSIADANA WIEDZA

9

Posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu historii najnowszej badani z reguły oceniali jako dobrą (37%), dość dobrą (28%) i dostateczną (20%). Nie podjęło samooceny 9% ankietowanych. Nieliczni oceniali się bardzo dobrze (3%) i negatywnie (3%). Przewaga ocen dobrych świadczyła o dużym stopniu pozytywnej samooceny, jaki prezentowało 65% badanych. Przeważnie byli to absolwenci szkół wyższych. Bardziej krytycznie oceniało się już tylko 20% ankietowanych. W kontekście późniejszych wypo­wiedzi deklaracje te można było w pewnym stopniu zweryfiko­wać.Następne pytanie ankiety dotyczyło liczby przeczytanych w ostatnich dwóch latach prac naukowych z zakresu historii naj­nowszej. Koresponduje ono z wcześniejszymi, które koncentro­wały się na problemie zainteresowań i źródeł wiedzy. Zważyw­szy na fakt, że 26% ankietowanych wykazywało zainteresowania historią najnowszą, to już 31% przeczytało od 6-10 prac z tego okresu, a następnych 39% od 3 – 5 prac. Od 11 – 15 książek czyta­ło tylko 4% badanych, a więcej niż 15 – 3%. Około 9% nie wyka­zywało czytelnictwa w tym zakresie, chociaż tylko 2% podkreśliło „0”, pozostali (7%) nie udzielili żadnej odpowiedzi. Choć procen­ty świadczące o czytelnictwie nie były imponujące, należy pamię­tać, iż historia najnowsza stanowi jeden z działów nauki o dzie­jach, a więc czytelnictwo z tego kręgu tematycznego 2-3 prac rocznie wydaje się być wystarczające. Może ono być oczywiście większe, szczególnie u tych, którzy się jeszcze uczą, czy też da­rzą ten okres w historii szczególnym zainteresowaniem.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!