Tag Archives: Profesjonalna obsługa klienta szkolenie

POWAŻNA ROLA

14

Poważna rola w tym dziele może przy­paść środkom masowego przekazu, zwłaszcza zaś telewizji i pra­sie.Należy konsekwentnie dążyć do szerszego uprzystępnienia literatury naukowej z zakresu historii najnowszej. Spełnienie te­go wymogu, w połączeniu z popularyzacją czytelnictwa tego ro­dzaju prac w całym środowisku nauczycielskim, pozwoli wielu pedagogom przełamać ciążącą im barierę własnej niekompetencji.Zaprezentowane wyżej uwagi z pewnością nie wyczerpują do końca problemu. Wskazują jednak na potrzebę i możliwość udo­skonalenia procesu nauczania dziejów najnowszych, a także ba­dań nad warunkami i wynikami tej działalności.Autorzy niniejszego opracowania wyrażają jednocześnie prze­konanie, że jeżeli wyniki przeprowadzonego sondażu pozwolą na ostrzejsze widzenie złożonej problematyki szkolnej edukacji his­torycznej, główny cel tej publikacji zostanie spełniony. Problem podawania historii najnowszej w kursie szkolnym na różnych szczeblach nauczania często, a szczególnie ostatnio, wy­woływał wiele dyskusji i kontrowersji. Toczący się spór doty­czył nie tylko kwestii periodyzacji tego okresu dziejów, ale kon­centrował się też wokół zagadnień obiektywności interpretacyj­nej faktografii i doboru treści historycznej do nauczania. Rodziło to szereg problemów natury dydaktycznej, które należało podjąć, gdyż niezależnie od wszystkiego dzieje najnowsze były i są w szkolnym kursie nauczania historii.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!