Tag Archives: zarządzanie oświatą studia podyplomowe gdynia

DUŻE ZRÓŻNICOWANIE

11

Ze względu na wiek wśród ankietowanych wystąpiło dość duże zróżnicowanie. Najmniej — bo ok. 16% badanych — było w wieku powyżej 40 lat, zaś najwięcej mieściło się w przedziale wiekowym między 26 a 40 rokiem życia (48%). W zasadzie nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy ankietowanymi pochodzą­cymi z różnych województw. Średnia wieku w katowickiem za­warła się w przedziale 32 a 38 rokiem życia, w grupie krakow­skiej — 31 a 37 rokiem. Młodsza nieznacznie była grupa krakow­ska, co uwidocznione było 11%* różnicą występującą wśród naj­młodszych nauczycieli (do lat 25). Tak więc i pod tym względem grupy wojewódzkie wykazywały duże podobieństwo.Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania to respondenci w ok. 50°/o pochodzili ze wsi, następne 33% zamieszkiwało duże aglomera­cje miejskie, pozostali mieszkali w tzw. małych miastach. Ten rozkład był odzwierciedleniem struktury zamieszkania obszaru objętego badaniami, gdzie wieś i duże miasta są zbiorowiskami skupiającymi większość mieszkańców.Analizując z kolei miejsce zatrudnienia zauważamy, że więk­szość respondentów pracowała w szkołach podstawowych. Nie wystąpiła tu jednak zbyt duża różnica, co przy obecnym rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego było zjawiskiem naturalnym. Wykształceniem wyższym legitymowało się 54% badanych nau­czycieli, z tego ok. 13% uczyło w szkołach podstawowych. Pozo­stali posiadający wykształcenie średnie i półwyższe, byli przeważ­nie studentami (ok. 40% badanych), przy czym więcej studiujących wystąpiło w grupie krakowskiej.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!