Tag Archives: zarządzanie w oświacie studia podyplomowe kraków

NISKI PROCENT NAUCZYCIELI

12

Zbyt niski procent nauczycieli szkół podstawowych posiadających wyższe wykształcenie nie był zapewne pełnym odbiciem rzeczywistości szkolnej. Charakter pro­wadzonych badań — które prowadzono też wśród studentów stu­diów zaocznych, zdeterminował tę wielkość w badanej populacji. Nauczyciele z wyższym wykształceniem kończyli głównie Wyż­sze Szkoły Pedagogiczne: w Krakowie i Katowicach (65%), po­zostali Uniwersytet Śląski (20%) i Uniwersytet Jagielloński (15%). Z grupy nauczycieli aktualnie studiujących większość studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, można więc twier­dzić, że badana populacja w zdecydowanej większości związana była z tym typem szkoły wyższej. Nie stwierdzono też by ankie­towani byli absolwentami studiów niehistorycznych.Jedną z następnych cech charakteryzujących naszą populację był staż pracy jakim legitymowali się badani. Odrzucając dwie skrajne wartości: 14% do 2 lat i 15% ponad 20 lat, rozkład był tu dość równomierny, utrzymujący się w graniach 20 – 30%. Trudno też stwierdzić czy badani stanowili mniej czy bardziej doświadczoną grupę. Myślę, że pod tym względem byli prze­ciętni.Chociaż ankietowanie prowadzono wśród nauczycieli-history- ków, z wypowiedzi badanych dowiadujemy się, że oprócz historii uczyli oni też innych przedmiotów. Połączenia te przede wszyst­kim występowały na linii pokrewnej historii wiedzy o społeczeń­stwie (24% ankietowanych), czy propedeutyki nauki o społeczeń­stwie (21% ankietowanych). Rzadziej wymieniano inne przedmio­ty (17% ankietowanych), przy czym dotyczyło to głównie nauczy­cieli o małym stażu zawodowym, uczących w szkołach podsta­wowych.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!