POSIADANA WIEDZA

panteon1-670x300

Posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu historii najnowszej badani z reguły oceniali jako dobrą (37%), dość dobrą (28%) i dostateczną (20%). Nie podjęło samooceny 9% ankietowanych. Nieliczni oceniali się bardzo dobrze (3%) i negatywnie (3%). Przewaga ocen dobrych świadczyła o dużym stopniu pozytywnej samooceny, jaki prezentowało 65% badanych. Przeważnie byli to absolwenci szkół wyższych. Bardziej krytycznie oceniało się już tylko 20% ankietowanych. W kontekście późniejszych wypo­wiedzi deklaracje te można było w pewnym stopniu zweryfiko­wać.Następne pytanie ankiety dotyczyło liczby przeczytanych w ostatnich dwóch latach prac naukowych z zakresu historii naj­nowszej. Koresponduje ono z wcześniejszymi, które koncentro­wały się na problemie zainteresowań i źródeł wiedzy. Zważyw­szy na fakt, że 26% ankietowanych wykazywało zainteresowania historią najnowszą, to już 31% przeczytało od 6-10 prac z tego okresu, a następnych 39% od 3 – 5 prac. Od 11 – 15 książek czyta­ło tylko 4% badanych, a więcej niż 15 – 3%. Około 9% nie wyka­zywało czytelnictwa w tym zakresie, chociaż tylko 2% podkreśliło „0”, pozostali (7%) nie udzielili żadnej odpowiedzi. Choć procen­ty świadczące o czytelnictwie nie były imponujące, należy pamię­tać, iż historia najnowsza stanowi jeden z działów nauki o dzie­jach, a więc czytelnictwo z tego kręgu tematycznego 2-3 prac rocznie wydaje się być wystarczające. Może ono być oczywiście większe, szczególnie u tych, którzy się jeszcze uczą, czy też da­rzą ten okres w historii szczególnym zainteresowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *