POZOSTAŁE OPINIE

1

Pozostali wyrazili swe opinie negatywne lub wcale nie odpowiadali na to pytanie. W podkreśleniach zaobserwować można ostrożność wy­powiedzi, jak też sygnalizowane są spore trudności. Problem ten dla całej populacji badanych nauczycieli rysował się podobnie.O   trudnościach pisali zarówno nauczyciele doświadczeni z wyż­szym wykształceniem jak i ci, którzy rozpoczynali swą pracę za­wodową i studia historyczne.Jakie zatem powinny być programy szkolne do nauczania hi­storii najnowszej. Połowa respondentów wypowiadała się za ich ramowym charakterem (39% — raczej ramowe, 11% zdecydo­wanie ramowe), co świadczyć może o szeroko funkcjonującej ten­dencji dowolniejszego doboru treści przy realizacji programu nau­czania, co obecnie nie jest raczej domeną naszej praktyki szkol­nej. O taki program częściej dopominają się nauczyciele z wyż­szym wykształceniem, zaś o programy szczegółowe proszą głów­nie młodzi, aktualnie studiujący.Dwa następne pytania ankiety, dotyczące realizacji szkolnego programu nauczania historii najnowszej, należały do pytań otwartych o charakterze opisowym. Przy udzielanych na nie od­powiedziach zauważalny był mały procent zainteresowania res­pondentów. Znowu pojawiło się dużo ankiet, w których wystą­pił brak odpowiedzi. W przypadku pytania „Które działy progra­mu sprawiają Panu(i) najwięcej kłopotów? Dlaczego?” nie udzie­liło żadnej odpowiedzi 33% badanych.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!