POZOSTAŁE OPINIE

Gyzis_006_(Ηistoria)

Pozostali wyrazili swe opinie negatywne lub wcale nie odpowiadali na to pytanie. W podkreśleniach zaobserwować można ostrożność wy­powiedzi, jak też sygnalizowane są spore trudności. Problem ten dla całej populacji badanych nauczycieli rysował się podobnie.O   trudnościach pisali zarówno nauczyciele doświadczeni z wyż­szym wykształceniem jak i ci, którzy rozpoczynali swą pracę za­wodową i studia historyczne.Jakie zatem powinny być programy szkolne do nauczania hi­storii najnowszej. Połowa respondentów wypowiadała się za ich ramowym charakterem (39% — raczej ramowe, 11% zdecydo­wanie ramowe), co świadczyć może o szeroko funkcjonującej ten­dencji dowolniejszego doboru treści przy realizacji programu nau­czania, co obecnie nie jest raczej domeną naszej praktyki szkol­nej. O taki program częściej dopominają się nauczyciele z wyż­szym wykształceniem, zaś o programy szczegółowe proszą głów­nie młodzi, aktualnie studiujący.Dwa następne pytania ankiety, dotyczące realizacji szkolnego programu nauczania historii najnowszej, należały do pytań otwartych o charakterze opisowym. Przy udzielanych na nie od­powiedziach zauważalny był mały procent zainteresowania res­pondentów. Znowu pojawiło się dużo ankiet, w których wystą­pił brak odpowiedzi. W przypadku pytania „Które działy progra­mu sprawiają Panu(i) najwięcej kłopotów? Dlaczego?” nie udzie­liło żadnej odpowiedzi 33% badanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *