POZYTYWY PROGRAMU

Historia_06

Zważywszy na fakt, że wszyscy badani to nauczyciele, trudno jednoznacznie wy­jaśnić stanowisko negatywne lub niezdecydowane, prezentowane u ok. 43% respondentów. Być może spowodowane było to wie­loma trudnościami, występującymi przy nauczaniu historii naj­nowszej w szkole, które szeroko sygnalizowano w odpowie­dziach na następne pytania ankiety. Program szkolny dziejów najnowszych oceniany był przez większość respondentów pozytywnie, choć 20% nie udzieliło na ten temat żadnej odpowiedzi, a następnych 26% badanych wy­raziło o nim swą negatywną opinię. Wystąpiła tutaj podobna pro­porcja, jak w przypadku poprzedniego pytania. Ponadto pojawiają się sporadycznie przy odpowiedziach sądy uzasadniające. Niektóre powtarzające się miały następujący sens wypowiedzi. Program jest zły — bo nie pozostawia wiele swobody, bo jest mało kon­kretny, bo jest selektywny i pomija wiele istotnych wydarzeń. O  pozytywach programu respondenci pisali, że jest on elastyczny, szczegółowy, że porusza najbardziej istotne momenty w dziejach współczesnych, daje nauczycielowi duże możliwości do prezento­wania własnej inwencji. Te nieliczne wypowiedzi dowodzą róż­nego rozumienia przez ankietowanych istoty programu, jego roli i zadań. Stawiają też znaki zapytania, co do faktu przemyślenia do końca myśli wypowiadanych przez respondentów. Na pytanie „Czy przy obecnie obowiązującym programie moż­na dobrze uczyć historii najnowszej?” zdecydowanie tak odpo­wiedziało tylko 14% badanych, raczej tak podkreślało już 23%, zaś że jest to bardzo trudne pisało 21% ankietowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *